Pálení čarodějnic

22.04.2009 19:03

Pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltine) je označení pro noc z 30. dubna na 1. května. Je to velmi starý a dodnes živý lidový svátek. Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara.

Na některých místech se staví májka. Tato noc byla pokládána za magickou. Svátek se původně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodeností a letním slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat a také věřili například v otevírání různých jeskyní a podzemních slují, ve kterých se daly nalézt poklady. Hlavním smyslem tohoto starého lidového svátku byla oslava plodnosti.

Na ochranu před čarodějnicemi (původně před zlými duchy a démony obecně, čarodějnice jsou až výsledkem inkvizičních procesů) se na vyvýšených místech zapalovaly ohně. Postupem času se z těchto ohňů stávalo „pálení čarodějnic“. Zapalovala se smolná košťata a vyhazovala se do výšky. Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení úrody.

V této souvislosti proto neuškodí si připomenout několik základních rad z oblasti požární ochrany, které by měli ve vlastním zájmu všichni účastníci veselic dodržovat.

  • Při rozdělávání ohně kdekoliv v přírodě, či na volném prostranství, v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky, jako např. benzín, naftu či líh. V minulosti bylo nejedno vážné zranění způsobeno rozšířeným nešvarem, kdy poté, co se účastníkům oslav zdá oheň příliš malý, použijí k lepšímu rozhoření neposlušného plamene tyto nebezpečné kapalné látky. Daleko méně riskantní a ve výsledku stejně efektivní je použití tzv. PePo – což je pevný podpalovač, který má stabilní výhřevnost a především při jeho použití v okolí nevznikají výbušné páry.
  • Při přípravách na rozdělávání ohně je nutné si předem rozmyslet umístění ohniště či místa pálení. Místo pro rozdělávání ohně musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů – ohraničeno pruhem širokým nejméně 1 metr, zbaveným jakýchkoliv hořlavin (pozor je nutno dát i na kořeny stromů a keřů) a vzdálené minimálně 50 m od kraje lesních porostů. V případě stohu je pak nutno dodržet odstup minimálně dvojnásobný, tedy 100 metrů. Zcela zakázáno je například rozdělávat oheň ve vysoké suché trávě, na strništi apod. Pamatujte i na bezpečnou vzdálenost od obytných nebo hospodářských budov, neboť díky odletujícím jiskrám z vysoké vatry může dojít k zapálení střechy.
  • Při umísťování ohniště, je rovněž nutné věnovat pozornost aktuální povětrnostní situaci, tedy jaký je směr a síla větru, uvážit, jaká doba uběhla od posledních dešťových srážek atd.
  • § 5 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon PO), hovoří: „právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru“. Jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Místo pálení by mělo být zabezpečeno dostatečným množstvím hasebních látek a příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné.
  • Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje poskytuje novou službu pro veřejnost – evidenci pálení prostřednictvím internetu. Této služby mohou využít i fyzické osoby, které provádejí jednorázové spalování biologického odpadu – příkladně jarní spalování větví z průklestu ovocných stromů, pokud tuto činnost nezakazuje místní úprava. Využít této služby lze také při evidenci pálení ohňů u příležitosti „Čarodějnic“. Na internetových stránkách HZS Jihomoravského kraje – https://www.firebrno.cz/paleni-klesti?ref=m&source=email&lred=1 si najdete odkaz Aplikace pálení a vyplníte příslušnou tabulku, kterou odešlete. Tím jste zaregistrovali vaše pálení do programu ohlášení pálení a splnili svou ohlašovací povinnost v předmětné věci.
  • V případě zanedbání této povinnosti hrozí nemalé sankce a pokuty, které mohou dosáhnout až do výše 500 000,– Kč.
  • Při pálení ohňů by měla být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let. A pozor! I rodiče mohou být postiženi pokutou v případě, že z hlediska požární ochrany zanedbají dohled nad svými ratolestmi, ale i osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání (§ 78 zákona o PO).
  • Oheň se nesmí nechat ani na okamžik bez dozoru. Opustit ohniště můžete až po jeho úplném vyhasnutí, či důkladném zalití vodou nebo zasypání zeminou. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé uhlíky a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí. Hasiči musejí každý rok dohašovat mnoho ohnišť, která byla po veselici ponechána bez dozoru svému osudu.

S pálením čarodějnic je také bohužel dost často spojeno pálení pneumatik. Tento zlozvyk velmi poškozuje životní prostředí a může mít i neblahé zdravotní následky. Stejně jako pálení jiných chemických látek včetně benzínu nebo nafty, také pálení pneumatik je zákonem přísně zakázáno a sankce mohou v tomto případě dosáhnout až do výše 150 000,– Kč. Pamatujte, že kus té zlé „čarodějnice“ je v každém z nás a každičký může při troše neopatrnosti způsobit velké neštěstí sobě i druhým. Proto všichni usilujme o to, aby se pálení ohňů jako ochrana před „zlou mocí čarodějnic“ nezměnilo v pravý opak.