Cvičební řád jednotek požární ochrany - v dokumentech

 

CVIČEBNÍ ŘÁD ke stažení komplet ZDE (*.rar)

Metodické listy kapitoly OBEC:

 

 1. Obecné zásady při provádění bojových rozvinutí, přenášení věcných prostředků požární ochrany a metodika výcviku 
 2. Povely a povelová technika pro bojová rozvinutí 
 3. Signály pro dodávku vody
  Varovné signály 
 4. Vysvětlivky grafického značení
  Grafické značky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany 
 5. Výcvik s hadicemi 
 

Metodické listy kapitoly DR5:

 

 1. Obecná činnost členů družstva 1+5
 2. Postavení družstva 1+5 
 3. Nástupy družstva 
 4. Nástup družstva za i před stroj
  Doporučený zasedací pořádek družstva 1+5 v požárním automobilu 
 5. Změna čísel v řadu a dvojřadu, hlášení čísel 
 6. Přívodní vedení 
 7. Dopravní vedení s rozdělovačem a útočné proudy 
 8. Jednoduché vedení hadicemi C nebo B od stroje
  Jednoduché vedení od hydrantu 
 9. Útočný proud B
 10. Prodlužování a zkracování útočných proudů
  Výměna hadic dopravního vedení a útočných proudů 
 11. Dopravní vedení a dva útočné proudy s pěnou od CAS 
 12. První proud s pěnou od přenosného přiměšovače 
 13. Dopravní vedení s přenosným navijákem
 14. První proud vytvořený pomocí přenosného navijáku C
 15. Útočný vysokotlaký proud 
 16. Dopravní vedení a první útočný proud do poschodí 
 17. Dopravní vedení C s rozdělovačem do poschodí 
 18. Výcvik se čtyřdílným nastavovacím žebříkem
  Výcvik s vysunovacím žebříkem
  Výcvik s hákovým žebříkem 
 19. Výstup na žebřík a vytvoření prvního proudu
  Útok s automobilovou vysokozdvižnou plošinou 
 20. Výcvik s přívěsy 
 21. První útočný proud do podzemí
  Nasazení přetlakové ventilace
 22. Výcvik se seskokovou matrací 
 23. Dopravní vedení B pomocí hadicového přívěsu 
 

Metodické listy kapitoly DR3:

 

 1. Obecná činnost členů družstva 1+3 
 2. Nástupy a organizace družstva 
 3. Přívodní vedení
 4. Dopravní vedení s rozdělovačem a příprava útočného proudu 
 5. Útočný proud od rozdělovače
 6. Jednoduché vedení C od stroje
  Jednoduché vedení C od hydrantu 
 7. Jednoduché útočné vedení s pěnou na přiměšovač
  Útočný proud s pěnou na přiměšovač
 8. Jednoduché vedení s přenosným navijákem
 9. Dopravní vedení s přenosným navijákem
  Útočný proud s přenosným navijákem 
 10. Útočný vysokotlaký proud
 11. Jednoduché vedení po poschodí
  Včlenění rozdělovače do jednoduchého vedení do poschodí 
 12. Dopravní vedení s rozdělovačem a útočný proud do poschodí
 13. Dopravní vedení B pomocí hadicového přívěsu
 14. Výcvik s přívěsy 
 15. Výstup na žebřík a vytvoření prvního proudu
  Útok s automobilovou vysokozdvižnou plošinou 
 16. Výcvik se čtyřdílným nastavovacím žebříkem
  Výcvik s vysunovacím žebříkem
  Výcvik s hákovým žebříkem 
 

Metodické listy kapitoly VÝŠ:

 

 1. Základy lanové techniky
  Uzly
 2. Sebejištění
  Pracovní polohování
 3. Sebezáchrana slaněním - nouzové způsoby slanění
 4. Slanění
 5. Jištění další osoby
 6. Povely a signály při práci ve výšce a nad volnou hloubkou
 7. Jištění a sebejištění v záchranném koši
 

Metodické listy kapitoly ČETA:

 

 1. Doprava vody hadicovým vedením
  Dálková doprava vody na velké vzdálenosti
 2. Společná činnost při vytváření vodní stěny
 3. Společná činnost při vytváření vodní ulice 
 

Metodické listy kapitoly PŘV:

 

 1. Obecné zásady při provádění pořadového výcviku 
 2. Povely a povelová technika pro pořadový výcvik 
 3. Pořadové cviky na místě 
 4. Pohyb
  Obraty a otáčení za pochodu 
 5. Nástupové tvary družstva
 6. Pochodové tvary družstva
 7. Nástupové tvary čety
  Pochodové tvary čety 
 8. Pozdrav v tvaru, mimo tvar
  Pozdrav a oslovení tvaru
  Oslovení v tvaru a vystoupení z tvaru
  Příchod k nadřízenému mimo tvar na povel
 9. Vzdávání pocty
 10. Zdvořilost příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „příslušníci“) při výkonu služby
  Podávání hlášení
  Zásady jednání a vystupování příslušníků při výkonu služby
  Převzetí odměny 
 11. Úkoly velitelů a hasičů před nástupem a v tvaru 
 12. Ustanovení o státní vlajce a praporu
 13. Čestná jednotka při zvláštních příležitostech
 14. Slavnostní nástupy jednotek PO
 15. Nástup družstev k soutěži